VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI BURDA Media 2000 s r.o.

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti BURDA Media 2000, spol. s r.o., IČ: 256 11 518, a všech jejích zákazníků, a to zejména předplatitelů časopisů vydávaných BURDA Media 2000, účastníků akcí a soutěží pořádaných BURDA Media 2000, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je BURDA Media 2000, a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany BURDA Media 2000.

PODMÍNKY PRO PŘEDPLATITELE

Zákazník, který má zájem o předplatné, tj. o pravidelné zasílání časopisů vydávaných BURDA Media 2000, vyplní a odešle BURDA Media 2000 formulář objednávky předplatného uveřejněný v časopisech BURDA Media 2000 či v jiných tištěných médiích nebo v elektronické podobě na internetových stránkách BURDA Media 2000. Objednávku předplatného lze učinit též telefonicky na zákaznické lince BURDA Media 2000 či jejích obchodních partnerů nebo jakýmkoli jiným způsobem, který BURDA Media 2000 jako způsob objednání předplatného určí.

Pro zasílání časopisů v rámci předplatného je nezbytné, aby zákazník sdělil BURDA Media 2000 svou doručovací a fakturační adresu. Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, je třeba, aby zákazník sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud má zákazník zájem, může BURDA Media 2000 sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany BURDA Media 2000.

Tím, že zákazník sdělí BURDA Media 2000 své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím BURDA Media 2000 souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části D. těchto Všeobecných podmínek.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH

C.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Zákazník, který má zájem o účast v soutěži či jiné akci, jejímž pořadatelem je BURDA Media 2000, může tak učinit způsobem, který BURDA Media 2000 jako způsob přihlášení se do soutěže nebo akce určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

Účast v soutěži či jiné akci je BURDA Media 2000 oprávněno podmínit sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění podmínek účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či zasílání případných výher. Pokud má zákazník zájem, může BURDA Media 2000 sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany BURDA Media 2000.

Tím, že zákazník sdělí BURDA Media 2000 své osobní a jiné údaje v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, uděluje tím BURDA Media 2000 souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části D. těchto Všeobecných podmínek.

C.2 Souhlas s užitím příspěvků

Poskytne-li zákazník BURDA Media 2000 s souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje BURDA Media 2000 svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech BURDA Media 2000 a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách provozovaných BURDA Media 2000 a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy BURDA Media 2000), včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník BURDA Media 2000 svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v odst. 1.8. těchto Všeobecných podmínek.

Veškerá oprávnění dle článku C.2 těchto Všeobecných podmínek uděluje zákazník BURDA Media 2000 bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče, kazety VHS apod.) nebudou zákazníkovi vráceny.

Tím, že zákazník zašle BURDA Media 2000 své příspěvky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout BURDA Media 2000 veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je BURDA Media 2000 oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že BURDA Media 2000 prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

BURDA Media 2000 si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům BURDA Media 2000.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Souhlas k zpracování osobních údajů

Tím, že zákazník sdělí BURDA Media 2000 své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb BURDA Media 2000 (zejména vyplněním a odesláním tištěného formuláře k objednání předplatného nebo k účasti na soutěži, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, objednáním předplatného na telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými BURDA Media 2000), uděluje tím BURDA Media 2000 souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu BURDA Media 2000.

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla BURDA Media 2000 vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Media 2000 či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Media 2000 či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně BURDA Media 2000 sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

BURDA Media 2000 prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů BURDA Media 2000 a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti BURDA Media 2000 anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

BURDA Media 2000 prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.

V případě, že BURDA Media 2000 poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na BURDA Media 2000 vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik otištění Všeobecných podmínek v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Media 2000 nebo umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek BURDA Media 2000. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze BURDA Media 2000. BURDA Media 2000 je oprávněna Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. BURDA Media 2000 oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Media 2000 nebo na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby BURDA Media 2000 nadále používat.

Datum vydání: 12.1.2009

BURDA Media 2000 s.r.o